💕ജെ.സി. ഡാനിയേൽ രാജരത്ന അവാർഡ് നിശയോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവിന്റെ 120 മത് ജന്മദിനാഘോഷം ബഹു തുറമുഖവകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s